Kodeks Etyczny Zapoznaj się ze standardami etycznymi.

Zapoznaj się ze standardami etycznymi ICF, które stosuję:

Odpowiedzialność wobec klientów

 • Tłumaczę i dbam o to, żeby przed pierwszym spotkaniem lub w jego trakcie, Klient (Klienci) coachingowy i/lub Sponsor (Sponsorzy) rozumiał specyfikę i potencjalne korzyści płynące z coachingu, zasady i ograniczenia związane z poufnością, ustalenia finansowe oraz jakiekolwiek inne warunki umowy coachingowej.
 • Proponuję umowę/kontrakt definiujący role, obszary odpowiedzialności i prawa wszystkich zaangażowanych stron przed rozpoczęciem świadczenia usług.
 • Zachowuję najwyższe standardy poufności zgodnie z ustaleniami ze wszystkimi stronami. Jestem świadoma i przestrzegam obowiązujących przepisów prawa dotyczących danych osobowych i zasad komunikacji.
 • Dbam o jasność co do sposobu wymiany informacji pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami w ramach wszelkich działań związanych z coachingiem.
 • Dbam o jasność ustaleń z Klientami, Sponsorami lub zainteresowanymi stronami odnośnie warunków, w których powierzone mi informacje nie będą podlegały zasadzie poufności (np. w przypadku działań niezgodnych z prawem, wymogów prawnych, na mocy ważnego nakazu lub wezwania sądu, bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia dla siebie lub innych, itp.). Jeśli mam podstawy przypuszczać, że zachodzi jedna z wymienionych okoliczności, mam prawo powiadomić odpowiednie władze.
 • Jako coach wewnętrzny, zarządzam istniejącymi lub potencjalnymi konfliktami interesów z Klientami coachingowymi i Sponsorem (Sponsorami) poprzez umowę/-y coachingowe oraz ciągły dialog. Dotyczy to podziału ról, obszarów odpowiedzialności, relacji, dokumentacji, poufności i innych wymogów związanych z raportowaniem.
 • Prowadzę, przechowuję i usuwam jakąkolwiek dokumentację – w tym pliki i komunikację elektroniczną – która powstała w wyniku działań związanych z coachingiem, w sposób, który zapewnia poufność, bezpieczeństwo i prywatność, a także z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa i postanowień zawartych w umowach. Dodatkowo, dbam o zapewnienie właściwego wykorzystania rozwijających się nowych technologii, które znajdują zastosowanie w usługach coachingowych (tzw. usługi coachingowe wspierane technologicznie) oraz mam świadomość, że do nich również mają zastosowanie standardy etyczne.
 • Pozostaję uważna na przesłanki, świadczące o tym, że relacja coachingowa przestaje przynosić klientowi korzyści. W takiej sytuacji, wprowadzam zmiany w relacji lub zachęcam Klienta/Sponsora do skorzystania z usług innego coacha, innego specjalisty lub z innych zasobów.
 • Szanuję prawo wszystkich stron do zakończenia relacji coachingowej w dowolnym momencie i z dowolnego powodu w trakcie procesu coachingowego, z zachowaniem postanowień umowy.
 • Mam na uwadze konsekwencje związane z posiadaniem wielu kontraktów i relacji z tym samym Klientem i Sponsorem w tym samym czasie w celu uniknięcia konfliktu interesów.
 • Jestem świadoma i aktywnie zarządzam jakąkolwiek różnicą pozycji, hierarchii lub statusu miedzy klientem a mną, która może wynikać z aspektów kulturowych, relacyjnych, psychologicznych lub kontekstowych.
 • Informuję Klientów o potencjalnych korzyściach majątkowych lub innych profitach, które mogę otrzymać w zamian za rekomendowanie moim klientom osób lub podmiotów trzecich.
 • Zapewniam w każdej relacji stałą jakość coachingu niezależnie od ustalonej wysokości i formy wynagrodzenia.

Odpowiedzialność za praktykę zawodową

 • Zobowiązuję się doskonalić poprzez ciągły rozwój osobisty, zawodowy oraz etyczny.
 • Rozpoznaję własne ograniczenia lub okoliczności, które mogą osłabiać, kolidować lub wpływać na efektywność coachingu lub profesjonalną relację coachingową. W takiej sytuacji poszukam odpowiedniego wsparcia, aby określić działania, które należy podjąć oraz w razie potrzeby niezwłocznie zasięgnę porady specjalisty. Taka sytuacja może wiązać się z zawieszeniem lub zakończeniem mojej relacji coachingowej.
 • Rozwiązuję jakikolwiek istniejący lub potencjalny konflikt interesów, uzgadniając rozwiązanie z odpowiednimi stronami, korzystając z profesjonalnego wsparcia lub tymczasowo zawieszając, a nawet kończąc daną relację zawodową.

Odpowiedzialność za profesjonalizm

 • Jestem odpowiedzialna za znajomość i wyznaczanie jasnych, stosownych granic uwzględniających również różnice kulturowe w interakcjach fizycznych i innych.
 • Nie mam kontaktów seksualnych lub relacji miłosnych z Klientem lub Sponsorem. Świadomie wyznaczam granice, aby poziom intymności był stosowny do profesjonalnej relacji coachingowej. Podejmuję odpowiednie działania, aby rozwiązać problem lub zakończyć relację.

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa

 • Unikam zachowań dyskryminujących, kierując się uczciwością i równością we wszystkich działaniach oraz stosując się do obowiązujących lokalnych zasad i praktyk kulturowych. To zobowiązanie dotyczy, ale nie ogranicza się do dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, tożsamość płciową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, religię, narodowość, niepełnosprawność bądź status wojskowy.
 • Uznaję oraz szanuję wkład i własność intelektualną innych. Sobie przypisuje jedynie autorstwo własnych materiałów. Zdaję sobie sprawę, że naruszenie tego standardu może spowodować podjęcie wobec mnie kroków prawnych przez osoby trzecie.
 • W przypadku gdy prowadzę lub przedstawiam wyniki badań, jestem uczciwa i pracuję zgodnie z przyjętymi standardami naukowymi, wytycznymi obowiązującymi dla danej dziedziny oraz obszarem moich kompetencji.
 • Zdaję sobie sprawę z wpływu na społeczeństwo, jaki wywieram ja i moi klienci. Kieruję się filozofią „czynienia dobra” zamiast „unikania zła”.