Polityka prywatności dla osób wypełniających Formularz kwalifikujący do gratisowej konsultacji

Administratorem danych osobowych jest Lidia Korbus – Then, ul. Św. Barbary 42/1, 32-020 Wieliczka, NIP: 583-269-65-52, adres  kontaktowy e-mail: kontakt@lidiakorbusthen.pl

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności dla osób wypełniających Formularz kwalifikujący do gratisowej konsultacji, proszę nie wypełniaj i nie wysyłaj Formularza kwalifikującego do gratisowej konsultacji.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Polityki prywatności dla osób wypełniających Formularz kwalifikujący do gratisowej konsultacji, proszę o kontakt pod adresem: kontakt@lidiakorbusthen.pl

1. DEFINICJE

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (t.j. Dz. Urz. UE.L 2016 nr 119, str. 1)

Użytkownik – każda osoba fizyczna, wypełniająca Formularz kwalifikujący do gratisowej konsultacji

Administrator – Lidia Korbus – Then, ul. Św. Barbary 42/1, 32-020 Wieliczka, NIP: 583-269-65-52, adres  kontaktowy e-mail: kontakt@lidiakorbusthen.pl

2. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe, które podajesz w  Formularzu kwalifikującym do gratisowej konsultacji są przetwarzane w celu:

 1. świadczenia usługi coachingowej – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniona potrzeba Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownikowi, z zastrzeżeniem postanowień poprzedzających oraz przepisów prawa, przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem jego danych:

 1. prawo do wyrażenia i odwołania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych
 6. prawo do uzyskania dostępu do przetwarzanych danych (informacji o przetwarzanych danych),
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. W celu realizacji uprawnienia wskazanego w ust. 1 lit. g, Użytkownik może skierować skargę listownie na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą ePUAP: /UODO/SkrytkaESP. 

3. Dane są przechowywane przez Lidia Korbus – Then do czasu cofnięcia lub ograniczenia zgody przez Użytkownika. W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu Lidia Korbus – Then, dane są przechowywane przez okres istnienia tego interesu.

4. ODBIORCY DANYCH

 1. Dane przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione i odpowiednio przeszkolone. Lidia Korbus – Then dochowuje należytej staranności w celu zapewnienia poufności danych i ochrony danych przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Dane mogą być przekazywane osobom trzecim (podmiotom, z których usług korzysta Lidia Korbus – Then). Są to w szczególności podmioty będące administratorami serwerów, na których przechowywane są dane, podmioty świadczące wsparcie techniczne oraz sądy i uprawnione organy państwowe.
 3. Dane mogą być przekazywane poza granice Polski i Unii Europejskiej – jeżeli siedziba podmiotu świadczącego usługi na rzecz Lidia Korbus – Then jest za granicą. W szczególności dotyczy usług świadczonych przez Google.
 4. Podmioty spoza Unii Europejskiej, które świadczą usługi na rzecz Lidia Korbus – Then, w tym Google, są stroną umowy Privacy Shield, co oznacza, że gwarantują ochronę danych zgodną z regulacjami europejskimi. 

5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Lidia Korbus – Then pomaga dojrzałym osobom lepiej i szybciej osiągać ich własne cele, jednak to Użytkownik odpowiada za realizację swoich celów, za swoje decyzje, wybory i rezultaty uzyskane,
 2. stosowanie się do udzielanych inspiracji nie gwarantuje osiągnięcia, w ściśle określonym czasie, pożądanych przez Użytkownika efektów,
 3. udzielane informacje nie są formą terapii psychologicznej lub psychiatrycznej, a w sytuacji kryzysowej nie zastępują kontaktu z lekarzem,
 4. udzielane informacje nie są również doradztwem – mają jedynie zainspirować do rozwoju,